top of page

Voorwaarden financiering

1. Lokale organisatie

a. STvH werkt alleen samen met lokale organisaties.

b. STvH onderhoudt daarmee zelf (en dus niet via tussenpersonen) contact.

c. De partnerorganisatie staat ingeschreven in een daartoe bestemd register (vergelijkbaar met ons Nationale Handelsregister).

d. De organisatie kiest uit haar midden naast de penningmeester tenminste 1 bestuurslid met tekenbevoegdheid. De penningmeester is bevoegd gelden die worden overgemaakt door de financiers te besteden aan vooraf benoemde bestemmingen. Het bestuur zorgt voor een adequate (project)administratie en overlegt desgevraagd schriftelijke offertes en facturen;

e. De lokale organisatie beschikt over een eigen bankrekeningnummer;

f. De organisatie werkt aantoonbaar nauw samen met de bevolking, andere maatschappelijke organisaties en lokaal bestuur. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat de projecten in de gemeenschap worden ingebed.

2. Project

a. Een project is erop gericht duurzame economische of onderwijsvoorzieningen te realiseren. De lokale organisatie levert een(project)beschrijving of informatie over:

· Doel en beoogd resultaat (met nadruk op de duurzaamheid van het resultaat);

· Aanpak en organisatie;

· Deelnemers;

· Tijdpad;

· Begroting/business case;

· De bijdrage van de bevolking ( arbeid, financiële of materiele bijdragen of terugbetaling van investeringen);

b. STvH kan dit proces ondersteunen en daarvoor hulp van gespecialiseerde deskundigen inroepen;

c. Als professionele krachten en materialen nodig zijn, worden die zoveel mogelijk lokaal ingehuurd en ingekocht;

d. Een project start pas als het plan door beide partners is goedgekeurd en de benodigde financiële middelen beschikbaar zijn;

e. STvH kan externe financiering zoeken voor projecten. De coördinatie blijft in alle gevallen in handen van STvH. In het projectplan wordt wel naleving gewaarborgd van eventuele financieringsvoorwaarden.

3. Terugkoppeling

a. De lokale organisatie informeert STvH gedurende de looptijd van een project periodiek over de voortgang. Daarbij wordt gerapporteerd over genomen en te nemen stappen, voortgang t.o.v. de planning, uitgaven en onvoorziene ontwikkelingen (incl. maatregelen om daarop in te spelen). De rapportages gaan vergezeld van digitale foto’s, etc.

b. Voor de financiële verslaglegging richt de lokale organisatie een boekhouding in en archiveert zij facturen, betaalbewijzen, bankafschriften en andere relevante documenten. Op aanvraag worden kopieën toegezonden aan STvH;

c. Bij wijziging van projecten of het niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden neemt de lokale partner direct contact met STvH op voor overleg;

d. Niet nakomen van contractuele afspraken leidt tot stopzetting van de financierin

bottom of page