top of page

Werkplan

Inleiding

In 2020 en 2021 is de continuïteit van de Stichting Toekomst voor Haïti onder druk komen te staan. De gevolgen van de corona-crisis waren voor deze kleine vrijwilligersorganisatie ingrijpend. Er waren nauwelijks mogelijkheden om stakeholders te informeren over en betrekken bij de ondersteuning van jongeren in Haïti. De omstandigheden in Haïti verslechterden tegelijkertijd door politieke onrust en economische neergang.

 

Tegelijkertijd benadrukten deze omstandigheden dat Haïtianen juist dat kleine beetje hulp nodig hebben dat hen in staat stelt om zelf verbeteringen te realiseren. Hoewel de mogelijkheden beperkt waren, hebben Toekomst voor Haïti en jongerenbeweging OJED (Darbouze) toch kans gezien om hun samenwerking een nieuwe impuls te geven.

 

Aandacht

Om te beginnen bleek aandacht voor de omstandigheden voor de inwoners van Darbouze al van grote waarde. Zij voelden zich door de contacten tussen beide organisaties gezien en gehoord door de wereld in hun penibele situatie.

 

Verbeteren eigen omgeving

Mede daardoor durfden zij te benoemen wat hen verder zou helpen om in hun eigen leefomgeving stappen naar een betere toekomst te kunnen zetten. Daarbij voelden zij zich gesterkt door de successen van eerder projecten die zij goeddeels zelf (met advies en financiële steun vanuit Nederland) uitvoerden.

 

Hervorming landbouw

Om minder afhankelijk te zijn van externe omstandigheden en minder kwetsbaar voor de onvoorspelbare natuur in Haïti, smeedden zij een plan voor verdere hervormingen van landbouw. Het plan moet ertoe leiden dat

- het hele jaar door opeenvolgende oogsten kunnen worden gerealiseerd. In de bestaande situatie zitten er pieken in de opbrengst;

- de producten gezonde en gevarieerde voeding opleveren voor de lokale bevolking;

- er niet alleen voedingsstoffen aan de bodem worden onttrokken, maar door natuurlijke bemesting ook weer worden teruggegeven;

- door een mix van planten, struiken en bomen er meer variatie tussen licht en schaduw is in dit tropische klimaat

- en bovendien de erosie vermindert doordat wortels van bomen de aarde beter vasthouden.

 

Het project wordt, net als eerdere initiatieven op een coöperatieve manier ingericht. Tientallen boeren helpen om elkaars landbouwgrond te verbeteren. Omdat zij niet alle percelen tegelijkertijd kunnen aanpakken, gebeurt dat gefaseerd. De opbrengsten worden verdeeld onder de deelnemers en gebruikt om nieuwe investeringen voor andere boerenbedrijven te plegen.

 

Stichting Toekomst voor Haïti wil dit project in 2022 realiseren. Voor een deel is eind 2021 financiële steun gevonden bij de ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen. 50% van de dekking moet uit andere bronnen worden gedekt. Zodra de middelen verworven zijn, kan OJED de werkzaamheden starten.

 

Reparatie watervoorziening

In 2021 raakte de drinkwatervoorziening van Darbouze ernstig beschadigd door natuurgeweld. Schoon drinkwater in de nabijheid van de gemeenschap is een essentiële basisvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Niet alleen wordt zo de kans op infecties en andere ziekten beperkt, maar tevens hoeven kinderen en vrouwen niet langer dagelijks uren naar een natuurlijke bron te lopen om drinkwater te halen.

 

De reparatie bleek een moeizame klus te zijn. Deels door gebrek aan financiële middelen. De coronacrisis sloeg een gat in de reguliere inkomsten van de bewoners. Zij konden de aanschaf van materiaal en de inzet van een gespecialiseerd bedrijf niet bekostigen. Ook vervoer van materiaal en die deskundige bleek door de onveilige en instabiele situatie, een grote complicatie.

 

Toekomst voor Haïti zal in 2022 zorgen dat deze essentiële voorziening hersteld wordt. Het beschikbaar stellen van geld is daarbij de belangrijkste impuls. Met de inwoners van Darbouze wordt afgesproken dat zij de benodigde menskracht zullen inbrengen.

 

Werving medestanders

Om de continuïteit van de stichting te borgen, zal zij tevens op zoek gaan naar medestanders. Die zijn nodig om nieuwe ideeën over fondsenwerving te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen, het gedachtegoed van de stichting uit te dragen onder diverse stakeholders, partners in Haïti te ondersteunen maar ook organisatorische aspecten te borgen.

 

Financieel beleid

Het eigen vermogen van de stichting is vrijwel volledig besteed aan donaties voor projecten in Haïti. Om nieuwe projecten mogelijk te maken, zijn aanvullende fondsen nodig. De werving daarvan heeft nieuwe impulsen nodig zoals crowdfunding of een andere interactie met particuliere fondsen.

 

De samenwerking met Wilde Ganzen voor het project Verduurzaming Landbouw is een goed voorbeeld daarvan. Voorwaarde van Wilde Ganzen voor financiering is dat de organisatie het projectbudget niet beschikbaar stelt aan Toekomst voor Haïti, maar aan OJED. Ook het aandeel dat Toekomst voor Haïti voor dit project aanbrengt, wordt via Wilde ganzen aan OJED betaald. Gevolg daarvan is dat de geldstroom niet in de boekhouding van Toekomst voor Haïti zichtbaar is, terwijl het project zonder de stichting niet mogelijk was.

 

De kosten van de stichting zijn verwaarloosbaar, mede omdat de bestuursleden onbezoldigd werken en eventuele onkosten niet in rekening brengen van de stichting.

bottom of page